Vrouwenvereniging
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Vrouwenvereniging “Ruth” 

Eén keer in de twee weken, op dinsdagavond,  komt vrouwenvereniging “Ruth” bij elkaar.

Met de vrouwen uit de gemeente zijn we bijeen rondom de Bijbel.

Er wordt een inleiding gehouden over het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is en we bespreken met elkaar een aantal vragen over dit gedeelte. We gebruiken voor de Bijbelstudies het boekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Het komende jaar gaat het boekje over ‘de geestelijke wapenrusting’. Het is elke keer weer verrijkend om met elkaar bezig te zijn met de dingen van eeuwigheidswaarde en Gods Woord te onderzoeken. Dat is toch ook waar de Heere ons toe oproept in Zijn Woord. Daarnaast is het ook gezellig om bij elkaar te zijn. Het afgelopen seizoen hebben we een aantal nieuwe (ook jonge) vrouwen mogen verwelkomen, waar we blij mee zijn!

We zouden het fijn vinden als u/jij ook (weer) komt, van harte welkom!

De avonden waarop we bij elkaar hopen te komen zijn D.V.:

27 september (openingsavond met mannenvereniging)

10 en 24 oktober

7 en 21 november

5 december

14 ! december (kerstliturgie)

16 januari

6 en 20 februari

6 en 20 maart

27 maart (slotavond met mannenvereniging)

3 april

De broodmaaltijd voor de ouderen wordt op 11 januari verzorgd door de vrouwenvereniging.

Ook hopen we met elkaar de bondsdag in Lunteren (5 oktober) te bezoeken en de regio-avond in Ridderkerk. We hopen op goede en gezegende avonden met elkaar.

Namens het bestuur:

1e presidente Mw. A. Kater (501998)
2e presidente Mw. W. Boele (501351)
Secretaresse Mw. M. van Dijk (502576)
Penningmeester Mw. M. Griffioen (502696)
Algemeen Adjunct Mw. G. den Hertog (501088)

Website Security Test