Jongerencatechisatie
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Beste jongelui,

Waarom ga je eigenlijk naar de catechisatie toe? Stel jezelf die vraag eens. Hieronder geef ik wat richtlijnen ter overdenking.

·         Om tot God bekeerd te worden! Je bent bezig met Gods Woord en dat is het gewone middel waardoor de Heere vaak werkt in zondaarsharten. God werkt doorgaans in jonge mensen. Bekering is hoofdzaak in jouw leven.

·         Je bent gedoopt. God heeft recht op jouw leven. Hij heeft je apart gezet. Je ouders hebben het beloofd bij het doopvont dat ze jou zullen onderwijzen en laten onderwijzen.

·         Omdat God het Zelf ook vraagt! Hij zendt Zijn knechten uit en Hij wil d.m.v. nietige mensjes Zijn Koninkrijk uitbreiden. Hoe rijk is dat! Kom je niet op catechisatie dan ben je ongehoorzaam aan God Zelf!

·         Je kunt er zoveel leren uit het Woord en onze belijdenis.

·         Je mag alles vragen wat je niet begrijpt of moeilijk vindt.

·         Tenslotte, ik houd er van om op een ontspannen wijze met jongelui om te gaan. Om samen te luisteren naar wat God in Zijn Woord tot ons zegt. Het is zo goed om met Hem te leven!

Elke maandag en dinsdagavond is er catechese. op maandag zal Ds. Kater catechese geven en op dinsdag ouderling Noordegraaf. De groepen waren best groot en daarom heeft de kerkenraad besloten om de groepen kleiner te maken want dat is beter om met elkaar in gesprek te gaan. De groepen zullen t.z.t.  als bijlage bij de kerkbode gegeven worden.

Ouders, denk aan uw doopbelofte! Stimuleert u uw kinderen om naar de catechese te komen? Overhoort u de vragen die geleerd mogen worden? Bidt u voor het catechetisch onderwijs aan uw kinderen? Bij voorkeur hardop aan tafel in bij zijn van de kinderen. We willen dit jaar op D.V. 26 september een informatieavond voor het nieuwe catechese seizoen houden waar we u als ouders hartelijk uitnodigen om u zodoende er meer bij te betrekken. Zet ook deze datum vast in uw agenda. D.V. maandagavond 2 oktober beginnen de catechisaties weer.

 

Website Security Test