Belijdeniscatechisatie
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Openbare geloofsbelijdenis afleggen betekent Bijbels gezien dat we van harte belijden niet meer te kunnen leven buiten Christus als Zaligmaker van verloren zondaren. Onlosmakelijk daaraan verbonden is het verlangen om in alle dingen te wandelen naar Gods heilige geboden, uit liefde voor de Heere en Zijn dienst. Het kan zijn dat u of jij daarom worstelt met de vraag: kan en mag ik wel openbare geloofsbelijdenis afleggen? Het antwoord op die vragen mogen we allereerst zoeken in Gods Woord, biddend om innerlijke verlichting door de Heilige Geest. Wie het op prijs stelt om hierover een pastoraal gesprek met mij te hebben kan altijd contact hierover met mij opnemen, om zo samen te zoeken naar de weg van de Heere in Zijn Woord.

Tot slot is het ook goed om te weten dat het volgen van de belijdeniscatechisatie niet betekent dat u vanzelfsprekend ook openbare geloofsbelijdenis aflegt. Wie worstelt met vragen rondom openbare geloofsbelijdenis wil ik graag aansporen om wel de belijdeniscatechisatie te volgen, in de wetenschap dat de Heere dit juist ook gebruiken kan en wil om over deze vragen meer duidelijkheid te geven. Op de belijdeniscatechisatie wordt de gereformeerde leer vanuit Gods Woord bestudeerd, uitgelegd en besproken, waarbij er alle ruimte is om alle (pastorale) vragen hierover te stellen. Daarnaast is er ook alle gelegenheid om ook over andere onderwerpen vragen te stellen.

De belijdeniscatechisatie duurt in totaal twee seizoenen en wordt gegeven op donderdagavond om 19.30 uur in ons kerkgebouw. We behandelen daarbij de methode van ds. W. Pieters, waarvoor het boek over de Enige Troost wordt uitgereikt aan alle  belijdeniscatechisanten.

Wie belijdeniscatechisatie wil volgen wordt verzocht zich uiterlijk D.V. 15 september hiervoor aan te melden bij uw predikant.

Website Security Test