Welkom
Jeremia 29:11-13 "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

 

Thema & punten van de preek

 

Schriftlezing: Johannes 4:1-19

Tekst: 4:1-19

Thema:

JEZUS ONTMOET DE SAMARITAANSE

Puntenverdeling: 

Hij zoekt haar

Hij onderwijst haar

Hij ontdekt haar

Zingen:

Ps. 42:1,3                                

GebdH:6                                 

Ps. 65:1,7                                

Ps. 67:2

Ps. 84:3

Vragen:

  1. Voor de kinderen

Waarom ging ze om die tijd naar de put?

Wie waren de Samaritanen?

Sprak Jezus wel meer met en over Samaritanen? Wanneer?

  1. Voor de jongeren

Welke vier tegenstellingen zie je in dit gedeelte?

Waaruit blijkt dat Jezus ook Mens is?

  1. Voor de ouderen

Wist deze vrouw dat haar zonden vergeven waren?

Noem enkele tekenen waaruit blijkt dat deze vrouw tot bekering is gekomen;

 


 

 

Website Security Test